उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा 90+♥+🚗+💉+🌞=…. मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा?

Advertisement
उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा

उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : 90+♥+🚗+💉+🌞=….
मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा?