Dada he per dadi nhi

Advertisement
Solve the puzzle

Dada he per dadi nhi,
bhai he per bhen nhi,
nav he per das nhi,
roji he per roti nhi

Ek nam bne chhe

Click here for Answer

Dadabhai Naoroji