Halloween Special Maths Puzzle : Pumpkin + Pumpkin + Pumpkin = 30

Advertisement

Halloween Special Maths Puzzle

Halloween Special Maths Puzzle

Pumpkin + Pumpkin + Pumpkin = 30
Alien + Alien - Pumpkin = 2 Bats
Skull + 2 Bats + Ghost = 18
Pumpkin + Skull + Ghost = 20

Skull + Alien x Bat + Ghost = ?

Click here for Answer

Answer is 46
Pumpkin = 10
Alien = 9
Bat = 4
Skull + Ghost = 10

9x4+10 (Multiply first as per BODMAS)
36+10=46